Điện thoại bàn

Điện Thoại Bàn Yealink T30

Liên hệ: (028) 3984 7690

Điện Thoại Bàn NEC AT-45 (EB)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Điện Thoại Bàn NEC AT-55 (BK)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Điện Thoại Bàn Panasonic KX-TS880MX

Liên hệ: (028) 3984 7690

Điện Thoại Bàn Panasonic KX-TS580MX

Liên hệ: (028) 3984 7690

Điện Thoại Bàn Panasonic KX-TS560MX

Liên hệ: (028) 3984 7690

Điện Thoại Bàn Panasonic KX-TSC11MX

Liên hệ: (028) 3984 7690

Điện Thoại Bàn Panasonic KX-TS820MX

Liên hệ: (028) 3984 7690

Điện Thoại Bàn Panasonic KX-TS520MX

Liên hệ: (028) 3984 7690

Điện Thoại Bàn NEC AT-40 (BK)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Điện Thoại Bàn NEC AT-40 (WH)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Điện Thoại Bàn Panasonic KX-TGF310CX

Liên hệ: (028) 3984 7690