Thin Client

Thin Client

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/16GB DDR4/32GB Flash/VGA/NoOS (3GN92PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/16GB DDR4/64GB Flash/WLAN/VGA/Win 10 IoT Enterprise (3GN98PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/16GB DDR4/1TB Flash/WLAN/VGA/Win 10 IoT Enterprise (3GQ16PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/8GB DDR4/128GB Flash/VGA/Win 10 IoT Enterprise (3GN97PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/4GB DDR4/32GB Flash/WLAN/Win Embedded Standard 7E (3GN96PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/16GB DDR4/256GB Flash/WLAN/VGA/Win 10 IoT Enterprise (3JQ97PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/16GB DDR4/512GB Flash/WLAN/VGA/Win 10 IoT Enterprise (3GQ15PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/8GB DDR4/8GB Flash/VGA/ThinPro (3JF98PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/16GB DDR4/512GB Flash/WLAN/VGA/Win 10 IoT Enterprise (3GQ20PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/8GB DDR4/128GB Flash/VGA/Win Embedded Standard 7E (3GN95PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/8GB DDR4/32GB Flash/VGA/Win 10 IoT Enterprise (3JF40PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/4GB DDR4/32GB Flash/WLAN/Win Embedded Standard 7E (3GN94PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/4GB DDR4/16GB Flash/WLAN/VGA/Win Embedded Standard 7E (3JJ62PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/4GB DDR4/16GB Flash/VGA/Win Embedded Standard 7E (3JJ61PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/8GB DDR4/32GB Flash/WLAN/VGA/Win 10 IoT Enterprise (3JJ60PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/4GB DDR4/32GB Flash/VGA/Win Embedded Standard 7E (3EV09PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/8GB DDR4/32GB Flash/WLAN/Win 10 IoT Enterprise (2ZV01AA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/8GB DDR4/32GB Flash/Win 10 IoT Enterprise (2ZV00AA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/4GB DDR4/32GB Flash/WLAN/Win Embedded Standard 7E (2ZU99AA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/4GB DDR4/32GB Flash/Win Embedded Standard 7E (2ZU98AA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/4GB DDR4/8GB Flash/WLAN/ThinPro (2ZU97AA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/4GB DDR4/8GB Flash/ThinPro (2ZU96AA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t630 AMD GX-420GI/4GB DDR4/8GB Flash/Smart Zero (2ZU95AA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Thin Client HP t430 Celeron N4000/4GB DDR4/16GB Flash/WLAN/Win 10 IoT Enterprise (3VL70AA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng